23 januari 2017

Wijzigingen premie en WOPO

Nieuws_BWGS_1

De afgelopen periode is er veel veranderd rondom de WW en de bovenwettelijke uitkering. Door de inwerkingtreding van de WWZ wordt de publieke WW-uitkering verkort tot maximaal 24 maanden. Sociale partners hebben afgesproken dat de versobering van de WW-uitkering in de opbouw en duur in de cao wordt hersteld (herstel 3e WW-jaar, tot totaal maximaal 38 maanden). Naast de wettelijke WW en de transitievergoeding voorziet de cao in een aantal bovenwettelijke uitkeringen:

a.   Aanvullende uitkering
De aanvullende  uitkering heeft een totale duur gelijk aan de herstelde WW. Gedurende de eerste zes maanden van de aanvullende  uitkering is de hoogte 75% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag, daarna voor de resterende duur van de herstelde WW 70% van de ongemaximeerde grondslag.

b.   Aansluitende uitkering
Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd, zoals beschreven in de WOPO van de cao PO, wordt één maand aansluitende uitkering opgebouwd met een maximum  van 38 maanden. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag.

c.   Extra-aansluitende uitkering (vangnet)
De uitkeringsgerechtigde die op het moment van ontslag 10 jaar of minder voor zijn/haar AOW-gerechtigde  leeftijd is en een onderwijsdiensttijd heeft van minimaal 12 jaar, heeft na afloop van de aansluitende uitkering recht op een extra-aansluitende uitkering van 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag tot aan de voor de persoon geldende AOW-gerechtigde leeftijd.

Premiewijziging
Het bestuur van BWGS ziet een toename aan ontslagdossiers en met bovenstaande wijzigingen (nog) geen afname van de uitkeringskosten voor de sector. Het bestuur van de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) heeft het premiepercentage voor 2017 vastgesteld op 3,25%. Ten opzicht van vorig jaar betekent dit een verhoging van 0,25% om in de uitkeringskosten te kunnen voorzien.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99