Rond de beëindiging van een dienstverband verstrekt BWGS informatie en advies rondom de aanvraag van uitkeringen en de regels rondom een bovenwettelijke uitkering. Met betrekking tot de werkloosheidsproblematiek blijkt dat vroegtijdig contact met BWGS een belangrijke voorwaarde is om de desbetreffende (potentiële) uitkeringsgerechtigde adequate ondersteuning te kunnen bieden.

Was u voor uw ontslag werkzaam in het primair onderwijs?
Als uw dienstverband wordt beëindigd, dan kunt u recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW). Deze uitkering kunt u aanvragen via een website van het UWV: www.werk.nl.
Let op: mogelijk komt u ook in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering. Deze kunt u aanvragen bij WWplus.

In het kader van de monitoring van rechten en plichten wordt u door BWGS maandelijks een formulier toegestuurd. Daarop dient u aan te geven waar u heeft gesolliciteerd of gewerkt. Ook wordt hierop vermeld op welke wijze de uitkeringsgerechtigde ondersteuning ontvangt van een extern bureau.

Ondersteuning via BWGS op het gebied van begeleiding naar werk wordt geboden voor zover dit het doel van de stichting BWGS dient. De stichting BWGS neemt hierbij niet de taak en verantwoordelijkheid van u, de uitkeringsinstantie of het re-integratiebedrijf over. Wel kunnen wij u en werkgevers informeren op het gebied van subsidies, loonsuppleties en herbenoemingsverplichtingen. Belangrijkste daarbij is dat u de kortste weg naar een nieuw dienstverband voor langere tijd voor ogen heeft.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99