Op grond van de Wet primair onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever gebracht. Deze verplichting neemt BWGS van de werkgever over indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

BWGS kan ontslag helpen te voorkomen door onder andere werkgevers te informeren en te adviseren. Door te wijzen op -en te begeleiden bij- outplacementtrajecten en het geven van informatie over loonsuppletieregelingen kunnen ontslagsituaties worden voorkomen.

Indien een bij BWGS aangesloten werkgever toch wordt geconfronteerd met een ontslagsituatie kan er een verzoek tot overname van de gemoeide werkloosheidskosten worden ingediend (zie hiervoor downloads). BWGS zal dit verzoek aan de hand van haar reglement toetsen en de school schriftelijk informeren over het genomen besluit. Bij elke melding wordt beoordeeld of aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bevoegd gezag heeft tal van mogelijkheden en instrumenten van personeelsbeleid die gericht zijn op het voorkomen van een beroep op een werkloosheidsregeling. Omdat niet voor iedere soort ontslag eenzelfde inspanning kan worden verwacht, is bij iedere ontslaggrond, zoals gesteld in hoofdstuk 4 van het reglement, aangegeven aan welke eisen het bevoegd gezag dient te voldoen.

Indien blijkt dat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de activiteiten, genoemd in het artikel dat op het ontslag van toepassing is, wordt het vergoedingsverzoek afgewezen.

Heeft u een vraag? Bekijk de FAQ

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99