15 maart 2019

Regeling Vrijstelling Instroomtoets bij aannemen uitkeringsgerechtigde

Nieuws_BWGS_8

Met de Regeling Vrijstelling Instroomtoets wil BWGS een eventueel financieel risico wegnemen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigd personeel uit het primair onderwijs en zo deze eventuele drempel verlagen. De uitkeringskosten na ontslag kunnen namelijk volledig ten laste van de laatste werkgever komen, als de instroomtoets op het vergoedingsverzoek negatief wordt beoordeeld. BWGS neemt dit risico over.

De voorwaarden voor de Regeling Vrijstelling Instroomtoets

  1. De werknemer mag niet direct voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering gewerkt hebben voor het schoolbestuur (of diens rechtsvoorganger) dat beroep doet op de vrijstellingsregeling.
  2. De werknemer moet direct voorafgaand aan het in dienst treden bij het schoolbestuur minimaal meer dan acht weken recht hebben gehad op een werkloosheidsuitkering vanuit het primair onderwijs.
  3. De werknemer moet minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden in dienst zijn geweest bij het schoolbestuur dat een beroep doet op de vrijstellingsregeling.

Hoe werkt het?

Wanneer het dienstverband van de inmiddels ex-uitkeringsgerechtigde binnen de periode van de regeling (voorwaarde 3) toch onverhoopt moet worden beƫindigd, dan kan het schoolbestuur aangeven dat het om een vrijstellingssituatie gaat bij het indienen van het vergoedingsverzoek. Het schoolbestuur hoeft dan enkel nog de volgende documenten aan te leveren:

  • een door de werknemer ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat uitkeringsgerechtigde niet al in dienst is geweest bij het betreffende schoolbestuur.
  • een afschrift van de akte van aanstelling of benoeming waaruit datum van indiensttreding blijkt.
  • een document met de ontslagdatum.

Wanneer deze alle juist zijn ingevuld, verleent BWGS de vrijstelling en neemt de uitkeringskosten voor haar rekening.

Vanaf wanneer?

De Regeling Vrijstelling Instroomtoets treedt vanaf 1 januari 2019 in werking. De regeling wordt toegevoegd aan het Reglement van BWGS.

Ook uitkeringsgerechtigden die voor 1 januari 2019 zijn aangenomen, maar waarvan de ontslagdatum na 1 januari 2019 ligt en die aan de voorwaarden voldoen, vallen onder de regeling.

Waarom deze regeling?

  • De vrijstelling neemt een eventueel financieel risico voor werkgevers weg om leerkrachten in een uitkeringssituatie aan te nemen. Hiermee wil BWGS een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort.
  • De regeling voorkomt dat er onderwijspotentieel verloren gaat en helpt werkzoekenden weer aan de slag.
  • Als er door de regeling meer uitkeringsgerechtigden aan de slag kunnen, verlagen we de uitkeringskosten voor de sector. Dat geld kunnen schoolbesturen besteden aan de kwaliteit van het primair onderwijs.

Uiteraard kunt u uw eigen schoolspecifieke situatie ook telefonisch afstemmen met een medewerker van BWGS.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99