8 januari 2020

Premie 2020

Slider_BWGS_3

Het bestuur van de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) heeft het premiepercentage voor 2020 vastgesteld op 3,0%. Ten opzichte van het huidige premiepercentage betekent dit een verlaging van 0,25%. De premie die daarnaast nog wordt afgedragen aan het Participatiefonds wijzigt per 1 januari 2020 van 0,47% in 0,1%.

 

Aanvulling reglement

In artikel 3.1a van het BWGS reglement is een aanvulling gedaan die bij publicatie van dit artikel per augustus jl. onterecht onvolledig bleek. Graag wijzen wij u nogmaals op dit artikel, die u de mogelijkheid biedt om in aanmerking te komen van vrijstelling voor de instroomtoets als u een BWGS-uitkeringsgerechtigde een dienstverband biedt en dit door omstandigheden niet voortgezet kan worden. Neem voor meer informatie en/of toelichting contact met ons op. U kunt het volledige BWGS reglement terugvinden onder downloads.

 

Werkgeversportal WWplus

WWplus is de uitvoeringsorganisatie voor de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair (en Voortgezet) Onderwijs. Net als het UWV verstrekt WWplus aan DUO informatie over de uitkeringskosten aan ex-medewerkers zodat DUO dit kan verrekenen met uw bekostiging. Om meer inzicht te krijgen (vooraf) in de te verstrekken uitkeringsgelden en looptijd van uitkeringsrechten, kunt u het werkgeversportal van WWplus raadplegen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om BWGS te machtigen voor deze raadpleging, zodat BWGS haar taken, zowel financieel als re-integratie, nog beter kan uitvoeren. Per e-mail heeft u het machtigingsformulier hiervoor ontvangen.

 

Modernisering Participatiefonds

U heeft in de achterliggende periode berichtgeving gehad vanuit het Participatiefonds en hun modernisering per 1 januari 2021. Zie ook www.vfpf.nl/actueel/modernisering-pf-nieuwe-manier-van-vergoeden-werkloosheidskosten. Het bestuur van BWGS onderzoekt welke veranderingen er worden gevolgd en waarin BWGS zal afwijken van het Participatiefonds. Zo is BWGS voornemens om de ontslaggrond wederzijds goedvinden wel in het reglement te houden als beëindigingsgrond. Daarnaast wordt nagedacht over de hoogte van een standaard eigen bijdrage in uitkeringskosten en worden mogelijke keuzes hieromtrent doorgerekend.

Indien u uw zienswijze omtrent de modernisering met ons wilt delen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99