Op grond van de Wet Primair Onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever gebracht. Dit brengt een groot financieel risico voor de scholen met zich mee. Tegen betaling van een premie en onder, de in het reglement van BWGS vastgelegde, voorwaarden hebben de bij BWGS aangesloten scholen het risico van werkloosheidslasten bij BWGS afgedekt.

De stichting BWGS (Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs) is opgericht in 1997. De oprichting van de stichting BWGS is het gevolg geweest van de door de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf) aan de schoolbesturen geboden mogelijkheid om met ingang van het schooljaar 1997-1998 zelf het risico van wachtgeldaanspraken te gaan dragen. Naar aanleiding daarvan is de stichting BWGS opgericht, als landelijk samenwerkingsverband van reformatorische schoolbesturen, daarbij ondersteund door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De schaalgrootte van een gemiddeld schoolbestuur voor primair onderwijs is namelijk te klein om op individuele basis het risico van aanspraken op werkloosheids- en loonsuppletie-uitkeringen te kunnen dragen.

Ook is destijds in overweging genomen dat het werkloosheidsvolume binnen het reformatorisch onderwijs beperkter is dan binnen de meeste andere denominaties, zodat het waarschijnlijk was dat het voeren van zelfstandig wachtgeldbeleid door reformatorische (school)besturen op termijn financieel voordeel op zou en zal leveren.

Bij de stichting BWGS zijn 75 schoolbesturen voor primair onderwijs aangesloten die met elkaar 133 scholen voor primair onderwijs beheren.

Het doel van de Stichting BWGS wordt in de statuten als volgt verwoord:
‘De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het op verschillende wijzen streven naar minimalisering van het wachtgeldvolume van de onderwijsinstellingen, die beheerd worden door de besturen die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, statutair gevestigd te Gouda’. Het doel van de stichting BWGS valt uiteen in een tweetal taken:

  1. het bieden van waarborgen aan de aangesloten schoolbesturen voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen en;
  2. het terugdringen van werkloosheid en het bevorderen van de arbeidsparticipatie.

Heeft u een vraag? Bekijk de FAQ

Medewerkers BWGS
Arno van Buuren (0180 – 44 26 64)

Bestuur
de heer mr. drs. W. van Ooijen RA, voorzitter
mevrouw T.E. Mak-Blom, secretaris
mevrouw W. van Dalen, penningmeester
de heer G.W. Korevaar
de heer A.C. Nobel

Links

www.vgs.nl
www.uwv.nl
www.participatiefonds.nl
www.wwplus.nl/primair-en-voortgezet-onderwijs
https://drs-magazine.nl/vacatures
www.werk.nl
www.onderwijsvacaturebank.nl